Sílvia Donoso
a les 20:00h

Sala de socis de l’Ateneu

(Re)Interpretant la realitat: Mirant amb perspectiva de gènere

Sílvia Donoso López és antropòloga i treballa temes de gènere i polítiques d’igualtat entre dones i homes. Compta amb una llarga experiència a Amèrica Llatina on ha treballat com a experta en gènere i polítiques de desenvolupament per a diversos organismes internacionals com la Comissió Europea, el Banc Interamericà de Desenvolupament o les Nacions Unides. Així mateix, ha treballat com a  consultora en gènere i diversitat per a diverses administracions públiques, empreses i organitzacions socials assessorant, per exemple, la formulació de Plans d’Igualtat a l’Ajuntament de Barcelona o al FC Barcelona.
També ha desenvolupat diverses recerques sobre la violència contra les dones, sobre dones i mercat laboral, i sobre els nous models familiars.

Posar-se les ulleres de gènere per analitzar la realitat implica prendre consciència que el gènere condiciona les eleccions, expectatives, experiències i decisions de dones i homes.
El gènere determina el que és esperat, permès i valorat en una dona o en un home en un context determinat. En una societat patriarcal, el sexisme i l’androcentrisme, els estereotips de gènere i els rols de gènere, travessen la nostra vida quotidiana.

Sent conscients que la realitat al nostre país està molt lluny de la realitat dels països en desenvolupament, la igualtat real encara és una fita que no hem assolit. La igualtat davant la llei sembla no ser suficient per garantir que dones i homes puguin desenvolupar-se en igualtat de condicions i oportunitats en qualsevol àmbit de la seva vida, i puguin prendre decisions sense limitacions per raó de sexe. Les dones encara enfronten moltes barreres en la satisfacció de les aspiracions i necessitats. Per transformar la realitat i avançar cap a una societat plenament igualitària no només són necessàries les lleis sinó polítiques i plans d’acció amb perspectiva de gènere adreçats a impulsar el canvi, un canvi del que han de participar i  beneficiar-se tant dones com homes.